skip to Main Content
DEM100 op IJmond Nieuws Bekijken

Identiteit

 • R.K. Voetbalvereniging Door Eendracht Macht (R.K.V.V. DEM)
 • KvK 40594515
 • Beneluxlaan 1, 1946WG Beverwijk
 • bestuur@rkvvdem.nl

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.rkvvdem.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door R.K.V.V. DEM. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Hoewel deze site met de grootste zorg en aandacht is samengesteld, kunnen R.K.V.V. DEM en/of de makers van deze site, niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid van de gegevens zoals die op de verschillende pagina’s zijn opgenomen.
R.K.V.V. DEM en/of de makers zijn niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie die op de website van R.K.V.V. DEM is opgenomen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van R.K.V.V. DEM is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij R.K.V.V. DEM.

Uw privacy

R.K.V.V. DEM hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. R.K.V.V. DEM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Uw persoonsgegevens beperken is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als R.K.V.V. DEM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bestuur@rkvvdem.nl.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Hoe u dit kunt doen, verschilt per browser. Raadpleeg de documentatie van uw browser.
Na het bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen, verschilt per browser. Raadpleeg de documentatie van uw browser.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Om uw privacy te waarborgen heeft R.K.V.V. DEM:

 • Een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • ‘Gegevens delen’ uitgezet;
 • Geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Social media en externe cookies

Wanneer u bent ingelogd in uw sociale media websites (Facebook, Google, etc.), kunt u gebruik maken van extra functionaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het eenvoudig delen van informatie via Facebook Like, Google+, Twitter, etc. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. R.K.V.V. DEM heeft daar geen invloed op.


Andere websites

Op de website van R.K.V.V. DEM treft u een aantal links aan naar andere websites. R.K.V.V. DEM kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door R.K.V.V. DEM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • het informeren van de persoon door middel van nieuwsuitingen via website en/of e-mail en/of pushberichten via de app;
 • communicatie over het lidmaatschap;
 • presentatie op de website van R.K.V.V. DEM;
 • het volgen van de (sportieve) ontwikkeling van de speler.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het overeengekomen lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan R.K.V.V. DEM de volgende persoonsgegevens van u vragen en vastleggen:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • rekeningnummer
 • pasfoto
 • teamfoto
 • functie(s) binnen R.K.V.V. DEM
 • team

Ledenadministratie (SportLink)

 • financiële status

Speler Volg Systeem voor selectie spelers (dotcomsport)

 • aanwezigheid
 • reden afwezigheid
 • voetbal / training notities
 • gespreksverslag
 • opstelling
 • persoonlijk ontwikkelplan document

Uw persoonsgegevens worden door R.K.V.V. DEM opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periodes:

 • minimaal gedurende de looptijd van het lidmaatschap
 • daarna voor historische redenen onbeperkt, tenzij op verzoek verwijderd
 • in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving: website, clubTV en app (VoetbalAssist)
 • het verzorgen van de (financiële) ledenadministratie en de koppeling met de KNVB (KNVB en SportLink)
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp)
 • het volgen van spelers in hun/haar opleiding door Bestuur VoetbalZaken (dotcomsport)
 • het volgen van spelers in hun/haar fysieke ontwikkeling (Sina)
 • het analyseren van het bezoek aan de website (Google Analytics)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Met de volgende partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten of is er de intentie om deze af te sluiten:

 • Afgesloten: Google Analytics, MailChimp, SportLink
 • Intentie: VoetbalAssist, dotcomsport, Sina

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, tenzij anders vermeld.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

R.K.V.V. DEM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Foto- en videomateriaal

Foto’s en video’s gemaakt in openbare ruimte (zoals het DEM-terrein) mogen volgens de wet in beginsel vrij gepubliceerd worden. Dit ligt anders als de afgebeelde persoon een ‘redelijk belang’ heeft om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten. Vaak gaat het dan om een privacybelang. Wat een redelijk belang is en of dat opweegt tegen het belang van de publicatie, beslist de rechter. Een foto van iemand bij een nieuwsbericht in de krant kan gerechtvaardigd zijn door de nieuwswaarde ervan, ook al is die persoon er zelf niet blij mee dat hij in de krant staat. Het algemene belang van de vrije nieuwsgaring gaat in dat geval vaak voor een persoonlijk belang.
Als u een foto of filmpje tegenkomt op de DEM website waar u zelf of uw kind opstaat en dit liever niet hebt, dan kunt u bezwaar maken.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens R.K.V.V. DEM van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Indien R.K.V.V. DEM gebruik maakt van externe partijen, worden deze back-ups gemaakt door die derde partij;
 • We testen en evalueren onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Opslag en verwerking van gegevens via de website van R.K.V.V. DEM gebeurt door gebruik te maken van het Content Management Systeem van onze leverancier VoetbalAssist. Voor de beveiliging wordt er gebruik gemaakt van een SSL-certificaat.

Wat is een SSL-certificaat?
Een SSL-certificaat verhoogt de veiligheid van een website door de gegevens te versleutelen. Op deze manier kunnen de gegevens niet worden gelezen door cybercriminelen die proberen om data te onderscheppen.

Hoe herken ik een veilige website?
Een veilige website, die dus beschikt over een SSL-certificaat, wordt in de adresbalk aangeduid met ‘https’ in plaats van ‘http’. De extra ‘S’ staat voor secure en toont dus aan dat het om een veilige website gaat. Na de laatste browser-updates van Chrome en Firefox wordt het een stuk duidelijker gecommuniceerd naar de internetgebruikers. In de adresbalk wordt duidelijk aangegeven of een site veilig is of niet.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of dooreen van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Zonder deze toestemming kunnen wij het lidmaatschap niet voortzetten.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op. Dit kan via bestuur@rkvvdem.nl.

Wijzigingen

R.K.V.V. DEM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien R.K.V.V. DEM een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop R.K.V.V. DEM uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en/of via e-mail.